CONTRACT DE COMISION PENTRU COMERCIALIZAREA SERVICIILOR TURISTICE, BILETELOR DE AVION SI BILETELOR DE AUTOCAR – bibi touring

CONTRACT DE COMISION PENTRU

COMERCIALIZAREA SERVICIILOR TURISTICE, BILETELOR DE AVION SI

BILETELOR DE AUTOCAR

nr …… din data de…………..

Între: S.C. BIBI TOURING S. R. L., cu sediul în PLOIEŞTI, B–dul Republicii nr. 10 , cod fiscal R4621388, Cont lei RO 62 BRDE 300S V047 8071 3000, deschis la B.R.D. Ploieşti, tel:0244.514768, 0244.590631, fax: 0244.407346, tel: 0724. TRAVEL, reprezentată prin DANIELA SIMA în calitate de Director, numită în continuare Comitent ( Tour Operator)

ŞI

S.C. ______________________________________________­­­__________________________ cu sediul în (adresa completă)

____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

tel: ________________________________,tel/fax:______________________________, mail________________________, codfiscal______________________,J______________________Cont____________________________________________

deschis la:_____________________________________, licenta de turism nr _______________________ reprezentată prin ___________________________________________ în calitate de______________________________________________.

, numită în continuare Comisionar (Revânzător), în baza Ordonanţei Guvernului nr.107/1999, republicată în anul 2007 , şi art. 405-412 din Codul comercial a intervenit următorul contract în următoarele condiţii :

OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 – Obiectul contractului îl constituie promovarea, asigurarea de către Comitent şi vânzarea de către Comisionar de programe turistice în ţară şi străinătate, conform ofertei turistice publicată în cataloage, în ofertele trimise precum şi în sistemul de rezervări turism, bilete de autocar şi bilete de avion pe rutele interne şi internaţionale. puse la dispoziţie de SC Bibi Touring SRL, care fac parte integrantă din prezentul contract.Tarifele aferente şi condiţiile privind anularea, modificarea şi returnarea biletelor de transport aerian şi cu autocarul sunt cele puse la dipoziţie de companiile de transport, de regula prin site-urile acestora sau alte mijloace de comunicare (fax, mail, etc.).

OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

 1. Obligaţiile Comitentului:

Art. 2 – Comitentul se obligă să pună la dispoziţia Comisionarului toate materialele necesare promovării produselor şi a serviciilor să aducă la cunoştinţa acestuia, în timp util, orice modificări intervenite în cazul produselor şi serviciilor oferite spre vânzare, ce fac obiectul prezentului contract.

Art. 3 –Comitentul se obligă să plătească Comisionarului un comision conform clauzelor contractuale şi a anexelor care fac parte integrantă din prezentul contract.

Art. 4 – Comitentul garantează şi răspunde faţă de Comisionar pentru buna executare a programului turistic. În acest sens, Comisionarul are dreptul să cheme în garanţie Comitentul pentru plata despăgubirilor solicitate de către cumpărătorii serviciilor , dacă acestea sunt rezultatul nerespectării obligaţiilor sale contractuale.

Art. 5 – Comitentul se obligă să pună la dispoziţia Comisionarului şi a clienţilor acestuia toate serviciile pe care le are la dispoziţie şi să asigure serviciile comandate de către acesta şi confirmate de Comitent.

Art. 6 – Comitentul se obligă să elibereze factura pentru contravaloarea serviciilor comandate de Comisionar., urmând ca acesta să îi achite un comision stabilit de părţi.

Art. 7 – Comitentul se obligă să instruiască personalul Comisionarului cu modalitatea de completare şi emitere a biletelor de transport aerian şi să-i aducă la cunoaştinţă Condiţiile generale de rezervare a biletelor de avion din Anexa nr.2 a prezentului contract;

Art. 8 – Comitentul are obligaţia de a primi eventualele reclamaţii ale pasagerilor de la Comisionar şi de a le transmite companiei organizatoare a serviciliului de transport pentru soluţionare. De asemenea, este obligată a aduce la cunoştinţa pasagerului răspunsul primit.

b. Obligaţiile Comisionarului:

Art. 9 – Comisionarul se obligă să deţină toate autorizaţiile necesare funcţionării ca agenţie de turism şi de vânzare a biletelor de autocar şi de avion conform legislaţiei în vigoare şi să transmită Comitentului o copie după certificatul de înmatriculare al societăţii şi după licenţa de turism, şi celelalte documente necesare unei bune desfăşurări ale activităţii, acte care vor constitui anexe la prezentul contract.

Art. 10 – Comisionarul se obligă să încheie contracte cu beneficiarii, în nume propriu dar pentru serviciile furnizate de Comitent.

Art. 11 – Comisionarul se obligă să asigure, prin toate mijlocele publicitare, care îi stau la dispoziţie, promovarea produselor şi serviciilor oferite spre vânzare fără a modifica sub nici o formă conţinutul sau preţurile stabilite fără acordul în scris al Comitentului.

Art. 12 – Comisionarul se obligă să promoveze imaginea Comitentului şi să nu aducă atingere reputaţiei acestuia.

Art. 13 – Comisionarul are obligaţia de a informa cât mai complet beneficiarii serviciilor, în condiţiile art.6,7,9 şi 10 din OG nr.107/1999 republicată, în legătură cu pachetele de servicii oferite spre vânzare. Comisionarul se asigură de acceptul clientului faţă condiţiile specifice ale serviciilor, prin preluarea semnăturii acestuia pe contract/factura fiscală.

Art. 14 – Comisionarul are obligaţia de a comunica clienţilor modalităţile de rezolvare a eventualelor nemulţumiri.

 1. Dacă reclamaţiile şi sesizările sunt legate de vânzarea propriu-zisă, neinformarea sau informarea necorespunzătoare a turistului, acesta trebuie să se adreseze Comisionarului care este singurul răspunzător în astfel de situaţii.
 2. Dacă reclamaţiile şi sesizările sunt legate de prestarea serviciilor, beneficiarul este obligat să aducă, imediat, la cunoştinţa Prestatorului dar şi a Comisionarului orice nereguli constatate. În acest caz, Comisionarul trebuie să sesizeze pe Comitent, în timp, util, pentru ca orice reclamaţie sau sesizare să poată fi rezolvată.
 3. Dacă reclamaţiile şi sesizările sunt legate de prestarea serviciilor turistice, dar, deşi turistul a anunţat prestatorul, acestea nu au fost rezolvate în timpul călătoriei, turistul este obligat să le reitereze în scris Comisionarul la întoarcere iar acesta, în termen de cel mult 2 zile de la încheierea călătoriei, să le aducă la cunoştinţa Comitentului. În acest caz, Comitentul se obligă să răspundă în scris, în termen de 15 zile, persoanei nemulţumite.

Art. 15 a. Comisionarul se obligă să inscrie pe biletele blanco de transport cu autocarul, informaţii care să coincidă cu rezervarea, nerespectarea acestei îndatoriri atrăgând aplicarea dispozitiilor legale incidente.

b. Comisionarul trebuie să deconteze biletele vândute pe formularele de decont puse la dispozitia comisionarului

de comitent prin sistemul de rezervari. Decontarea se va face obligatoriu de două ori pe lună şi anume în zilele de 15 şi 30 ale lunii sau, mai des, pentru a se recompleta stocul de bilete. Pentru fiecare decont prezentat, Comisionarul va primi factura pe care vor fi evidenţiate atât comisionul acordat şi cât şi modalitatea de plată. Plata se va efectua în 5 zile de la data emiterii facturii. Ultimul decont al anului calendaristic va fi însoţit şi de un raport al stocului de bilete blanco existente în gestiunea Comisionarului.

c. După rezervare, orice bilet se supune „Regulamentului privind reprogramarea, anularea şi returnarea

contravalorii biletelor”.

d. Comisionarul se obligă ca, la încetarea contractului, să predea Comitentului toate biletele blanco nevândute.

Art. 16 a. Comisionarul, pentru vânzarea biletelor de avion este obligat să achite factura inainte de emiterea biletului de avion, cu ordin de plată vizat de bancă, CEC sau numerar.

b. După rezervare, orice bilet se supune „Regulamentului privind reprogramarea, anularea şi returnarea contravalorii biletelor”.

Art. 17 – Comisionarul este obligat să aducă la cunoştinţa Comitentului, în scris, prin scrisoare recomandată, în termen de 7 zile de la data producerii oricărei modificări legate de datele de identificatre ale Comisionarului – schimbare de sediu, număr de telefon, fax, email, de conturi bancare, de conduce a societăţii etc. Nerespectarea acestei clauze constituie motiv de reziliere a prezentului contract.

Art. 18Comisionarul este obligat în cazul vânzării pachetelor turistice, să achite facturile cu minim 15 zile inainte de data începerii pachetului turistic, în contul de virament al Comisionarului. Orice modificare a acestui termen va fi acceptat numai în scris cu acordul Comitentului. De asemenea, pentru nerespectarea acestui termen, Comitentul îşi rezervă dreptul de a nu asigura serviciile turistice respective.

Art. 19 – Comisionarul are obligaţia de a încasa de la turist, la rezervare, un avans care să acopere eventualele penalizări.

Art. 20 – Comisionarul se obligă să nu înscrie în documente ale servicii in plus faţă de cele confirmate.

Art. 21 – Comisionarul în cazul plăţilor făcute prin sistemul bancar are obligaţia să indice cu exactitate destinţia sumelor virate, respectiv pentru ce categorie de servicii întelege să facă plata. În caz contrar Comitentul îşi rezervă dreptul să distribuie sumele respective asupra oricăror obligaţii restante.

Art. 22 – Pentru neplata serviciilor oferite spre vânzare Comisionarului, la termenele stabilite în prezentul contract şi anexe, acesta datorează penalizări în cuantum de 0,5% /zi întârziere, din suma datorată.

Art. 23Comisionarul, în vederea garantării plăţii serviciilor oferite de Comitent, se obligă să depuna un bilet la ordin în sumă de 10.000 lei, pe întreg parcursul derulării contractului, cu îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute de lege şi normele bancare, fără protest, emis de împrumutat emis în favoarea Comitentului, avalizat de către ……………………………………………………………………… în calitate de …………………………………………………. ai Comisionarului sau Comisionarul, instituie o garanţie în sumă de 10.000 lei, din care se vor scadea facturile curente pana ce aceasta garantie se epuizeaza, urmand sa depuna apoi o alta garantie similara.

RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR

Art. 24 – Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte, ori pentru executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în contract, părţile datorează despăgubiri conform normelor în vigoare, respectiv ale Codului civil şi Codului Comercial

Art. 25 – Nerespectarea de către Comisionar a obligaţiei prevăzute de art. 20 al prezentului contract atrage răspunderea acestuia în sensul suportării serviciilor turistice care depăşesc rezervările confirmate la care se adaugă o penalitate egală cu contravaloarea acestor servicii facturate în plus.

Art. 26 – Niciuna dintre părţile prezentului contract nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen şi/sau în mod corespunzător, total sau parţial a oricărei obligaţii care îi incubă în baza prezentului contract, dacă neexecutarea obligaţiei respective a fost cauzată de forţă majoră sau un alt eveniment imprevizibil la data încheierii contractului şi ale cărui consecinţe sunt de neînlăturat de către partea care îl invocă.

ANULAREA SAU MODIFICAREA SERVICIILOR FACTURATE

Art. 27 – Pentru anularea serviciilor comandate sau confirmate, termenul limită, fără penalităţi, este de 30 de zile înainte de inceperea sejurului turistic. Anulările rezervărilor confirmate se vor face numai cu acordul Comitentului iar penalităţile se vor aplica conform condiţiilor următoare: pentru anularea rezervărilor confirmate sub acest termen:

– între 29-20 zile înainte de data plecării, penalizarea este de 30% din valoarea serviciilor,

– între 19-15 zile înainte de data plecării, penalizarea este de 50% din valoarea serviciilor,

– cu mai putin de 15 zile inainte de data plecării, penalizarea este de 100% din valoarea serviciilor.

Modificările datei de plecare şi ale hotelului sunt considerate anulări şi se penalizează în conformitate. Daca se modifica numele turistilor penalizarea este de 50 lei/voucher.

LITIGII

Art. 28 – Orice litigii apărute între părţile contractante vor fi rezolvate pe cale amiabilă; în caz contrar litigiile vor fi soluţionate conform prevederilor legale în vigoare, instanţele competente fiind cele de la sediul Comitentului.

DISPOZIŢII FINALE

Art. 29 – Încetarea contractului are loc în următoarele cazuri :

– la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat ;

– prin acordul părţilor, la data încetării autorizării necesare părţilor pentru comercializarea pachetelor de servicii ce fac obiectul prezentului contract ;

– în caz de nerespectare a termenelor de plată sau în cazul neexecutării / executării necorespunzătoare a obligaţiilor asumate în condiţiile prevederilor legale. Dacă una dintre părţi nu îşi execută obligaţiile, contractul este reziliat de drept, fără punere în întârziere şi alte formalităţi.

Art. 30 – Contractul este valabil pe o perioadă de un an de la data intrării sale în vigoare şi se reînnoieste prin acordul tacit al părţilor pe noi perioade de câte un an, dacă niciuna dintre părţi nu va notifica în scris celeilalte părţi, cu cel puţin 30 de zile imaintea expirării perioadei de valabilitate, intenţia de a pune capăt contractului

Art. 31 – Prezentul contract se completează cu dispoziţiile O.G. nr.107/1999, republicată şi ale art. 405-412 din Codul comercial şi constituie titlu executoriu.

Art. 32 – Părţile semnatare ale prezentului contract, au dreptul legal de a reprezenta şi de a angaja societatea.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi ____________ în două exemplare, din care unul pentru Comitent şi unul pentru Comisionar.

Comitent, Comisionar,

S.C. BIBI TOURING S.R.L. ­ _________________________

ANEXA 1

La contractul nr………….. din data de ………………

Fata de datele inscrise in contract, prezenta anexa face referire la sistemul de bonificatii acordate Comisionarului, astfel:

Art.1 Pentru comercializarea pachetelor de servicii turistice, Comisionarul va primi din partea Comitentului un discount in functie de volumul activităţii realizate, astfel :

1.1 Pentru Litoral Romania 2009 :

a. pentru hotelurile : Palm Beach – Mamaia, Vega – Mamaia, Rex – Mamaia, Iaki – Mamaia, Laguna – Mamaia, Mediterraneo – Olimp, President – Mangalia – 50 % din valoarea comisionului;

b. pentru hotelurile : Dorna – Mamaia, Modern – Mamaia, – 8% din total vanzare;

c. pentru celelalte hoteluri – conform tabelului de mai jos :

Clasa

Total vânzări

Lei / an 2009

Discount

% din valoarea vanzarii

C

Până la 300.000 lei

9%

B

Între 300.000-500.000 lei

10%

A

Peste 500.000lei

11%

1.2 Pentru Litoral Bulgaria 2009 – 8% din total vanzare;

1.3 Pentru rezervari cazări internaţionale în sisteme de rezervări: GTA, TOURICO, MIKI – 8% din total vânzare

Art.2 Pentru comercializarea biletelor de avion , Comisionarul va primi din partea Comitentului un discount “din tariful de serviciu” (TS) comunicat de companiile aeriene în funcţie de volumul de activităţi realizate, conform urmatorului tabel:

Clasa

Volum vânzări

Bilete/lună

Discount

% din valoarea TS

B

Pana la 15 bilete

60%

A

Peste 15 bilete

70%

Definiţie : Tariful de serviciu (TS) reprezintă o valoare suplimentară comunicată de către companiile aeriene, care se adaugă la valoarea biletelor de avion. Acest tarif se va comunca Comisionarului de către Comitent.

Art.3 Pentru comercializarea biletelor de autocar, Comisionarul va primi un discount de 10%  din valoarea biletelor vândute, exclusiv taxa de rezervare cuprinsă în bilet, care nu este comisionabilă.

Art.4 Discountul se calculează şi se plăteşte către Comitent, astfel:

4.1 Pentru fiecare voucher emis se acordă un discount conform art 1., clasa C.

4.2 Discountul suplimentar de la art 1, pentru clasele B si C, respectiv 1% si 2% se va acorda la sfârşitul anului, pentru întreaga activitate a anului.

4.3. Pentru fiecare billet de avion se va emite o factură către Comisionar cu un discount de 60% din TS.

4.4.La sfârşitul fiecărei luni, Comisionarul care se află în clasa A va primi un discount de 10% din TS,

reprezentând bonificaţia suplimentară.

4.5. Discountul se acordă numai dacă Comisionarul nu a înregistrat întarzieri la efectuarea plăţilor conform

celor specificate în contract sau alte încălcări ale condiţiilor contractuale.

4.6. Pentru fiecare bilet de autocar se acordă un discount conform art 3. Discountul nu se acordă în cazul biletelor completate sau emise greşit sau când biletele vândute se returnează din motive diferite.

Comitent, Comisionar,

S.C. BIBI TOURING S.R.L. ____________________

ANEXA 2

la contractul nr________din data de___________

Condiţii generale de rezervare si emitere a biletelor de avion

REZERVARI DE LOCURI

Rezervările sunt gratuite şi se fac înaintea datei de plecare .

O dată cu efectuarea rezervării , pasagerul va primi de la Comisionar informaţii referitoare la preţul total al zborului ( valabil la data rezervării ), tipul de bilet emis, modalitatea de plată, moneda de plată, compania/companiile aeriane care efectuează zborul, felul zborului, orele locale de decolare, escală, aterizare, itinerariul de zbor, cantitatea de bagaje acceptată, precum şi orice alte informaţiile referitoare la condiţii, restricţii şi reguli aplicabile biletului de avion ce poate fi cumparat în baza respectivei rezervări.

Toate condiţiile, regulile şi restricţiile aplicabile unui bilet de avion sunt cele dictate de compania aeriană precum şi de alţi factori, independenţi de voinţa agenţiei Comitentului sau Comisionarului. Aceste reguli, precum şi pretul biletului de avion , se pot modifica , prin voinţa celor ce le-au impus, până în momentul cumpărării efective a biletului, fără ca părţile acestui contract să poată fi facute în vreun fel răspunzătoare(o dată ce a fost emis biletul şi apoi s-au facut ulterior modificări, acest lucru nu îl mai afectează pe pasager).

EMITEREA BILETELOR DE AVION. MODALITAŢI DE PLATĂ

Pasagerul are obligaţia sa se informeze despre termenul pâna la care rezervarea sa este valabilă şi să se prezinte în termen pentru achitarea biletului, respectiv să comande emiterea biletului, pentru a intra în posesia acestuia. Termenele pot fi schimbate oricând de compania aeriană , situaţie în care pasagerul va fi anunţat despre modificare.

Raportul contractual între Comisionar şi pasager apare în momentul în care pasagerul a achitat biletul de avion şi a intrat în posesia acestuia. Înainte de a achita efectiv biletul , pasagerul are obligaţia să se informeze la Comisionar despre toate condiţiile şi restrictiile aplicabile acelui bilet şi sa citească prezentele condiţii generale.

PRETURILE BILETELOR DE AVION

Preţurile de vânzare nu sunt neaparat înscrise pe biletele de avion. Preţurile de vânzare decurg din regulile de emitere a biletelor de avion stabilite de compania aeriană, singura în măsura să conteste preţul pe un anumit bilet de avion.

Preţul unui bilet de avion devine ferm , împreună cu toate condiţiile aplicabile lui , numai în momentul în care este scris pe factura fiscală ( altele decat cele low cost – NON I.A.T.A.)

Biletele de avion sunt proprietatea I.A.T.A. – BSP Romania – în calitate de reprezentant al companiilor aeriene membre , încasarile aferente biletelor vândute se decontează către I.A.T.A. BSP – Romania , drept pentru care părţile prezentului contract nu pot fi făcute răspunzătoare de către client despre modul în care a fost stabilit preţul unui bilet de avion.

Pretul oricarui bilet de avion presupune condiţii , reguli şi restricţii speciale aplicabile călătoriei la care se referă documentul respectiv în mod special. Pasagerul are obligaţia să se informeze despre aceste reguli înainte de a cumpăra respectivul bilet. După cumpararea biletului se consideră că pasagerul a luat la cunoştintă despre toate aceste reguli , el nu mai poate pretinde că nu a fost informat , o dată ce a intrat în posesia biletului de avion.

Preţul biletului de avion include taxele de aeroport. Există însă situaţii , independente de voinţa părţilor prezentului contract, în care, pe parcursul călătoriei i se pot solicita pasagerului şi alte taxe, care nu au fost percepute iniţial, situaţie în care acestea nu pot fi făcute răspunzatoare (situaţie foarte rar întalnită).

BILETUL DE AVION

Biletul de avion este documentul , înscrisul sau convenţia electronică în baza căreia se efectuează zborul. Biletul de avion este emis de Comisionar dar este proprietatea companiei aeriene.

Pasagerul posesor al biletului de avion cumparat are obligaţia de a-l păstra în stare bună şi de a-l prezenta la îmbarcare în vederea admiterii sale la zbor. Pierderea sau deteriorarea biletului de avion de către pasager nu îl îndreptăţeşte pe acesta la primirea unui nou bilet , neefectuarea zborului din acest motiv cade în sarcina exclusivă a pasagerului. Conditiile contractului şi informaţiile înscrise pe biletul de avion completează prezentele condiţii generale. Se consideră că pasagerul care a intrat în posesia biletului de avion a luat la cunoştinţăa de toate aceste informaţii.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Comisionarul este răspunzător de emiterea corectă a biletelor de avion şi de informarea cu bună credinţă a pasagerului asupra condiţiilor aplicabile biletului de avion vândut.

Informarea pasagerilor se va realiza prin afisarea la loc vizibil în agentie a prezentelor condiţii generale de vânzare a biletelor de avion precum şi prin prezentarea, la cererea expresa a pasagerului, a condiţiilor speciale de transport ale companiei aeriene, aplicabile zborului în cauză, fără a fi nevoie de o semnatură a pasagerului care să certifice că a fost informat.

Pasagerul este obligat sa citească prezentele condiţii generale afişate în agenţie înainte de a cumpara biletul de avion. Biletul de avion odata cumparat se presupune ca pasagerul a luat la cunoştinţa despre toate informaţiile legate de biletul respectiv, el nemaiputând să invoce ulterior necunoaşterea acestora şi să pretindă eventuale despagubiri părţilor prezentului contract.

Pasagerul este obligat să se prezinte la îmbarcarea pentru zbor cu cel puţin 1 oră şi 30 min înainte de ora plecării ( minim 2 ore pentru SUA, Canada) , pentru a i se putea întocmi formalitătţile necesare iar în cazuri speciale, conform informaţiilor oferite de Comisionar.

Părţile acestui contract nu sunt răspunzatoare şi nu li se pot pretinde despagubiri pentru că pasagerul nu a zburat, în urmatoarele cazuri:

– pasagerul nu s-a prezentat la timp la îmbarcare(1 ora si 30 min înainte de ora plecării înscrisă pe bilet)

– pasagerul este refuzat la îmbarcare datorită unor probleme legate de documentele sale personale (inclusiv lipsa viza de intrare pentru ţara de destinaţie , viză falsă , paşaport cu interdicţie , etc) sau în situaţia unui refuz nejustificat al autorităţilor de a permite călătoria.

– Alte împrejurări sau cazuri de forţa majoră , pe care Comisionarul şi Comitentul nu le puteau prevedea sau evita

Părţile acestui contract nu sunt raspunzatoare pentru întârzierile sau modificarile de orar ale companiei aeriene pentru care s-a emis biletul , pentru calitatea zborului sau pentru servicii aferente zborului(ex – pierderi de bagaje) , obligatii care cad direct in sarcina companiei. In astfel de situatii , pasagerul se va adresa direct companiei transportatoare , care va despagubi pasagerul în conformitate cu reglementarile internaţionale.

Pasagerul poate renunţa la biletul de avion cumpărat în orice moment, inainte de data plecării. În functie de condiţiile biletului , regula presupune ca pasagerului i se va aplica o penalizare de 100% din valoarea biletului şi a taxelor de aeroport aferente.

Pasagerul poate modifica biletul iniţial cumpărat în condiţiile stabilite de compania pentru care a fost emis biletul , pentru fiecare caz în parte. De regulă, se va aplica o penalizare de 100% din valoarea biletului initial, iar dacă compania permite condiţii mai avantajoase , Comitentul va aplica aceste condiţii în favoarea pasagerului.

Pasagerul poate utliza deplasarea (nu este obligatoriu sa se şi intoarca pe biletul respectiv). Neprezentarea pasagerului la primul zbor se consideră renuntare la bilet si i se aplica prevederile din prezentele conditii generale.

Pasagerul nu poate transmite biletul de avion unei terte persoane.

Neprezentarea la zbor presupune pierderea biletului de avion, cu o penalizare de 100% din valoarea biletului ( situatia este diferita de la caz la caz, în funcţie de compania aeriană şi de condiţiile biletului).

În situatia în care pasagerul , din vina sa , utilizează doar partial zborurile inscrise în biletul de avion cumparat ( doar dusul ) , el nu va putea pretinde despagubiri de nici un fel părţilor prezentului contract sau companiei pentru care s-a emis biletul.

Pasagerul are obligaţia să se asigure ca este îin regulî din punct de vedere al tuturor formalităţilor necesare călătoriei ( numele pe bilet sa fie exact ca în actul de identitate/paşaport-nume cu toate prenumele, actul cu care circulă să nu fie expirat, poliţie, vamă , sănătate , paşaport , viză, etc), nici Comitentul şi nici Comisionarul neavând nici o raspundere în faţa pasagerului din acest punct de vedere. Refuzul la îmbarcare dintr-unul din aceste motive cade în sarcina exclusivă a pasagerului , fără ca acesta să poata pretinde despagubiri.

Comisionarul va informa pasagerul asupra formalitaţilor necesare călătoriei solicitate, conform informaţiilor furnizate de sistemul computerizat de rezervare , dar părţile prezentul contract nu pot fi facute responsabile asupra veridicitaţii acestor informaţii şi nici trase la raspundere pentru a le fi oferit sau nu , deoarece serviciul de informare este unul oferit suplimentar şi nu are legatură cu serviciul de emitere a biletului de avion.

Părţile acestui contract nu sunt raspunzatoare pentru pagube sau inconveniente produse pasagerului în timpul zborului sau datorită unor modificari de orar , întârzieri ale zborurilor , etc , împrejurari care se află dincolo de controlul şi voinţa lor (telefoane de contact valabile atât în perioada de plecare, cât şi de destinaţie pentru a fi anunţaţi la timp).

Datorită situaţiei create prin cererile masive de azil politic sau rămânerile ilegale în ţarile din Vest , autorităţile tuturor statelor, chiar în prezenţa vizei de intrare eliberată de ambasadele ţărilor respective in Romania , pot refuza făraă explicaţii să permită trecerea frontierei , respectiv îmbarcarea în avion a pasagerului.

În astfel de situaţii , părţilor acestui contract nu li se pot solicita despagubiri , deoarece imposibilitatea efectuarii transportului se datorează faptei unui terţ.

În cazul în care pasagerului i se fură biletul de avion cumpărat , acesta poate veni în agenţie să solicite emiterea unui duplicat dupa biletul respectiv cu actul de identitate, fără a plăti costuri suplimentare.Nu se dau informaţii telefonice în legatură cu un bilet/rezervare, nu se poate modifica un bilet/rezervare prin telefon sau printr-un terţ. Biletul se emite în format electronic.

RECLAMATII

Orice reclamaţie cu privire la biletul de avion cumpărat se va face în scris , în termen de max 7 zile de la data producerii evenimentului reclamat la Comisionar care este obligat să ia măsuri pentru rezolvarea problemei(daca el priveşte personal şi dacă nu se duce la companie).

Dacă rezolvarea nu este posibilă, Comisionarul va trimite reclamaţia Comitentului care, la rândul său o va înainta companiei aeriene. Pasagerul va fi informat despre soluţia dată de companie reclamaţiei , în scris , în termen de 3 zile de la primirea raspunsului de la companie. În situaţia în care pasagerul nu este mulţumit cu răspunsul primit el se va adresa direct companiei aeriene care a efectuat zborul. Pasagerul va fi despagubit direct de către compania aeriană în toate cazurile în care aceasta decide acest lucru , părţile prezentului contract nefiind obligate să intermedieze astfel de despagubiri.

Orice reclamaţie se va face de către pasager în conformitate cu prezentele condiţii generale de vânzare a biletelor de avion.

DISPOZITII FINALE

Prezentele condiţii generale sunt realizate în conformitate şi se completează cu prevederile CONVENŢIEI DE LA VARŞOVIA, în care România este parte semnatară , în conformitate cu prevederile art. 11 , aliniatul 2 din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI şi cu anexei 2 a Protocolului de colaborare între ANAT şi ANPC semnat la data de 20.12.2007.

Afişarea în agenţie a prezentelor condiţii generale presupune obligativitatea pasagerului de a le citi. Se consideră ca pasagerul care a cumparat biletul de avion a luat la cunostinţă despre continutul acestor condiţii şi el nu va mai putea invoca ulterior necunoaşterea lor sau lipsa de informare.

Prezentele condiţii generale vor fi aplicabile şi opozabile terţlor în toate situaţiile stipulate în cuprinsul lor.

Comitent, Comisionar,

S.C. BIBI TOURING S.R.L. ____________________

ANEXA NR.3

Condiţii Generale de Transport Eurolines România

Pasagerii au dreptul să ia la cunoştinţă Condiţiile Generale de Transport Eurolines România care sunt afişate la sediile agenţiilor Eurolines România sau agenţilor autorizaţi şi pe site-ul www.eurolines.ro. Pasagerii vor certifica prin semnarea biletului de călătorie care rămâne la Comisionar faptul că au luat la cunoştinţă aceste condiţii, împrejurare care este impusă de Protocolul dintre ANAT şi ANPC din data de 20.12.2007.

Comisionarul este oblligat să se agigure la pasagerul a luat la cunoştinţă condiţiile generale de transport, pasagerul confirmând prin semnătură următorul text : « Am luat la cunoştinţă împrejurarea că__________________________________ este agenţie revânzătoare, mi-au fost aduse la cunoştinţă condiţiile generale de transport şi datele de contact ale operatorului de transport iar în cazul în care nu se respectă aceste condiţii mă voi adresa mai întâi cu plângere direct operatorului de transport, la adresa indicată de revânzător », această condiţie fiind impusă prin Protocolul dintre ANAT şi ANPC din data de 20.12.2007.

1. Biletul de călătorie este nominal, nu poate fi transmis şi trebuie să fie prezentat la cererea personalului firmei sau a autorităţilor abilitate să facă contrale.

 1. Biletul constituie dovada încheierii contractului între transportator şi pasagerul al cărui nume este înscris în bilet a cărui identitate trebuie demonstrată la cerere.
 2. Biletele fără ştampila agenţiei emitente sau fără data emiterii nu sunt valabile.
 3. Biletele pierdute, distruse sau furate nu se înlocuiesc, nu se vor emite duplicate iar pasagerul nu poate fi despăgubit în astfel de cazuri.
 4. Pasagerul trebuie să verifice dacă biletul are numărul corespunzător de cupoane în momentul cumpărării sau la returnarea acestuia către persoana autorizată Eurolines, după efectuarea controlului.
 5. Unele tarife speciale au condiţii care pot restricţiona sau interzice modificarea rezervării şi pot limita cuantumul restituirii în cazul anulării sau neefectuării călătoriei. Pentru detalii vă rugăm să constactaţi agenţiile companiei sau agentul de vânzare.
 6. Rezervarea pentru segmentul de întorcere în cazul biletelor dus-întors este obligatorie şi trebuie făcută cu cel puţin 7 zile înainte de data călătoriei de întoarcere chiar şi pentru biletele dus-întors cu dată fixă de întoarecere.
 7. Eurolines nu garantează existeţa locurilor libere la data dorită de pasager şi nu va fi responsabilă pentru daunele suferite de pasager ca urmare a imposibilităţii efectuării călătoriei la data dorită de acesta.
 8. Transportatorul şi agenţiile sale îşi rezervă dreptul de a vinde altui terţ locurile neconfirmate.
 9. Cererile de returnare, cererile de despăgubire şi/sau reclamaţiile privind efectuarea călătoriei (cu excepţia celor de bagaje pierdute) se vor depune în scris la sediul Eurolines din ţara unde a fost cumpărat biletul într-un interval de maxim o lună de la data plecării, trecută pe biletul de călătorie, în cazul biletelor dus şi a biletelor cu dată fixă de întoarecere şi max. 7 luni în cazul biletelor dus-întors OPEN.
 10. Pasagerul nu trebuie să includă în bagajele sale : obiecte al căror transport este interzis prin legi sau reglementări în vigoare în orice stat de plecare sau destinaţie, obiecte care, conform opinei transportatorului, sunt improprii pentru transport datorită greutăţii, dimensiunilor, naturii sau ambalajului, animale vii.
 11. Eurolines nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru transportul bagajelor de mână. Aceasta revine în întregime pasagerului, în afara cazului în care deteriorarea este din vina transportatorului şi poate fi dovedită de pasager. Eurolines nu este responsabilă în cazul pierderii sau deteriorării de bunuri şi obiecte de valoare cum ar fi bani, bijuterii, obiecte de artă, camere foto, video, computere, aflate în bagajul de mână al pasagerilor.
 12. Pasagerii au obligaţia să depună orice reclamaţie referitoare la pierderea, furtul sau deteriorarea bagajelor imediat după sosire la echipaje şi să confirme în scris în maxim 48 de ore de la sosire. Orice reclamaţie ulterioară nu va mai fi luată în considerare.
 13. Transportatorul îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment tarifele sau orarele de circulaţie.
 14. Transportatorul va depune toate eforturile pentru a transporta pasagerul şi bagajele sale într-un termen rezonabil. Orele indicate pe bilet, în orare şi alte documente nu sunt garantate şi nu fac parte din contractul de transport. Transportatorul poate să-şi substituie alţi transportatări sau să utilizeze alte autocare decât cele prevăzute, fără preaviz. Orarele sunt susceptibile de modificare fără preaviz. Transportatorul nu este răspunzător pentru erorile sau omisiunile din orare şi alte publicaţii care conţin orare. Transportatorul nu îşi asumă nicio vină pentru cursele în conexiune. Eurolines nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru întârzierile curselor şi/sau pierderile suferte de către pasager ca urmre a acestor întârzieri. Orele de sosire depind de timpul de aşteptare din graniţă şi de pe şosele.
 15. Pasagerii se obligă să respecte prevederile ţărilor tranzitate referitoare la documentele de intrare-ieşire prevederile vamale, financiar-administrative, referitoare la persoana sau la bagajele sale. Transportatorul nu îşi asumă răspunderea pentru cheltuieli suplimentare determinate de lipsa acestor documente.
 16. Transportatorul şi agenţii săi nu îşi asumă nicio responsabilitate în cazul în care un pasager nu respectă prevederile din Condiţiile Generale de Transport.
 17. Transportatorul asigură pasagerii pentru toate vătămările corporale rezultate din deplasarea vehicolului şi din prezenţa lor în acesta. Asigurarea nu acoperă vătămările corporale sau a bagajelor transportate generate din vina pasagerului.

Comitent Comisionar

S.C. BIBI TOURING S.R.L. ____________________

Reclame

~ de andreiuta pe iulie 12, 2009.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat asta: